Stanovanje u Bijelom Polju

 

 

Bijelo Polje, Crna Gora

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko rešenje

stambeno-poslovnog kompleksa

 

II nagrada

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Jelena Kuzmanović, m.arch

 

 

Sadradnici:

Biljana Apostolović, dia

Jelena Perović, dia

Ognjen Krašna, m.arch

Dragana Jeremić, dia

Dragana Grahovac, m.arch

Anđelka Ćirović, m.arch

Ivan Grčić, m.aarch

 

 

Konsultat:

Siniša Tatalović, dia

 

 

3d prezentacija:

Nikola Marinčić, dia

 

 

Projektovano: 2010.

 

 

Osnovne odluke koje se odnose na koncept urbanističko arhitektonskog rješenja donešene su u odnosu na urbanističko-tehničke uslove predviđene za predmetnu lokaciju, kao i na osnovu pažljivog promatranja zatečenog konteksta. Naime, kroz funkcionalne i formalne zahtjeve postavljene konkursnim raspisom rješenje ovog projekta je upisano u predviđene okvire.

Urbanizacija prigradskog naselja, koja je karakteristična za savremeni trenutak u arhitektonskoj sredini na ovim prostorima, angažuje posebnu pažnju prema novoplaniranoj strukturi kao inicijalnoj kapisli urbanizacije ovog područja i kao potencijalnom generatoru budućih programskih i prostornih djelovanja.  Kroz zadržavanje postojećeg profila ulice, uličnog drvoreda i oformljenih parking prostora, planirano rješenje se „upisuje“ u komunikacijski kod zatečen na lokaciji. Uslovi postojećeg konteksta su dalje razmatrni reakcijom na karakteristične klimatske uslove kroz oblikovne i funkcionalne elemente arhitektonskog sklopa: tradicionala forma dvovodnog krova je interpretirana kroz savremeni model aplikacije; odluke koje se odnose na savremene materijale podrazumevaju racionalni odnos prema uslovima konteksta, dok upotreba drveta uključuje i naročit odnos prema tradiciji i materijalu tradicionalne kuće.

 

Zahtev velike strukture (u odnosu na postojeći građeni kontekst) je tumačen i diskutovan kroz sintezu formalnog i sociološkog plana. Kroz ova razmatranja ustanovljene su ključne reči oko kojih je formirana osovina arhitektonskog koncepta ovog urbanističko arhitektonskog rešenja:

susret, druženje, neotuđenost. Galerija je aplicirana kao arhitektonski motiv koji otvara platformu za savremeno stanovanje kroz susrete i zajednički život suseda. U fukcionalnom smislu, galerijski pristup stanovima zamenjuje mračno hodnočko okno i otvara prostor novim ambijentima i svakodnevnoj spontanosti (mesto gde se sudaramo, susrećemo, pozdravljamo, svađamo...).Dakle, galerijski pristup na ovom stambenom modelu je transponovanje tradicionalne ulice (koja postoji u zatečenom kontekstu) i njeno unapređenje u odnosu na savremene zahteve.

 

Prostorna artikulacija fukcionalnog rešenja sprovedena je u tri zasebna programsko-prostorna korpusa. Oko teme zajedničkog dvorišta cenrifugalnom silom javnog događaja su vezana su dva galerijska prostora. Javni prostori su na ovaj način gradativno blisko uspostavljeni što dinamizuje svakodnevni život stanovnika. Od prostora na nivou partera predviđenog za prolazak, zadržavanje i javne događaje, koji je prilogođen pristupu osobama sa invaliditetom, preko zajedničkih terasa za okupljanje suseda na galeriji i  galerijskog prostora prolaza i susreta, do akitivne dnevne zone stana kojoj je uvek ostavljen izbor za trenutak učestvovanja u javnom životu naselja. Na zasebnoj parceli planiran je treći korpus na koji je apliciran model prerađenog dvotrakta kroz koji se uspostavljaju novi stambeni kvaliteti.

Prizemni nivo je u okviru celog sklopa predviđen za javne sadržaje koji intenziviraju događaje na nivou partera i formiraju čvornu tačku javnog događaja u širem kontekstu. Javni prostori su integrisani sa komercijalnim saržajima u objektima H1 i H2 kao i sa administrativnim prostorijama u objektu G. Stambeni prostori su predviđeni na šest  etaža  i  u nivou potkrovlja (što ne uljučuje jedan segment objekta G). Dvosmerna orijentacija stanova omogućava adekvatno ventiliranje i osunčanost stambenog prostora. U odnosu na dnevne prostore okrenute ka spoljašnjem ritmu i javnom životu, prostori za odmor koji   uključuju i noćnu zonu vezani su za karakteristične terase i odvojeni su od aktivnog dela kuće.