Poslovni objekat u bloku A/126

 

 

Ugao Mutapove, Bore

Stankovića  i Mačvanske

Beograd, Srbija

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko rešenje

 

I nagrada

 

Autor:

 Branislav Mitrović, dia

 

 

Projektanti-autori:

 Jelena Perović, dia

Andjelka Badnjar, dia

Dragana Grahovac, m.arch

Jelena Kuzmanović, m.arch

Ognjen Krašna, m.arch

Petar Bojović, m.arch

 

 

Projektovano: 2007.

 

 

O odnosu prema hramu:

 

Glavna karakteristika zadate lokacije je neposredna orijentacija na Hram Svetog Save, prostor koji ga okružuje i način na koji se isti  javno koristi. Dominacija ovakvog konteksta neminovno nameće određene uslove, samim tim direktno utičući na arhitekturu, geometriju i ukupnu prostornu postavku novog objekta. Oblikujući apsidu ulica Bore Stankovića dobija lučno zakrivljenje prenoseći ga i na pročeonu liniju zadate parcele čineći je tako najbližom Hramu u odnosu na ostale objekte iz kontaktne zone, i na taj način dajući joj ograničen prostor za sagledavanje i  postavljajući pitanje njenog odnosa sa istim veoma delikatnim. Fizičko prisustvo apside intezivno utiče na određene prostorne odluke, te praktično vrši neposredan pritisak na pročelje objekta, ‘’gura\'\' ga od sebe u dubinu bloka predviđenog za gradnju. Naslućujući u ovom pomaku jedan od arhitektonskih odgovora okruženju on insinuira osim na arhitektonsko oblikovanje i na jedan simboličan izraz poštovanja konteksta, kao i urbanističkog oblikovanja, koje u tom otklonu daje širinu vizuri i mogućnost sagledavanja korisniku prostora.

 

 

Oblikovanje:

 

Kubus - kubična forma – arhitektura monolita, kao sveden odgovor dominaciji Hrama, ostvaruje se kroz poseban tretman fasade izbegavajući ordinarnu formu razbijanja prozorima i vratima, kod neraslojenih frontova, i opredeljujući se za kompaktnost ostvarenu kroz transparentne materijale koji zadržavaju prodor sunca i pogled spolja, a obezbeđuju dobru osvetljenost radnih prostorija unutra. To je rešeno dvoslojnom fasadom kombinovanom od stakala sa unutrašnjih i transparentnih brisoleja sa spoljne strane opne. Pročelje, odnosno fasada iz ulice Bore Stankovića, je prema određenoj geometriji povučena u dubinu zahvaćenog prostora, praveći trougaoni, pristupni atrijum između ulice i objekta u prizemlju i prvom suterenskom nivou, povlačeći se u gornjim spratovima i tako formirajući nadstrešnicu – portal u visini atike. Ova površina ima dvostruku zakrivljenost, takozvani hiperbolički paraboloid, pomoću kojeg fasadu postepeno uzdiže u odnosu na apsidu hrama počevši od prizemlja do visine atike, na koti +20.00 m. Kroz analizu geometrije zadate lokacije formirana su dva korpusa: pravougaoni i trougaoni između kojih se javlja prostorni procep celom visinom objekta, završen u krovu staklenom lanternom, kojom se osvetljava, tako formiran, centralni prostor.

 

 

Funkcionalna organizacija:

 

Ovako ostvarena dispozicija, sa dva elementa i međuprostorom, obezbeđuje jasnu i čitljivu segregaciju funkcija u kojoj se na prednjoj fasadi formira procep ulazne partije, a u povučenom delu, prema susedu i svetlarniku struktura vertikalnih komunikacija liftova i stepeništa. Formiranjem svetlarnika u zoni stepeništa omogućena je protočnost centralne zone, kao i kvalitetan osvetljaj. Pravougaoni element funkcioniše kao fleksibilan kontejner čije dimenzije i dvostrana orijentacija omogućuju niz varijateta funkcionalne orijentacije radnog prostora, a mehanizam pokretnih pregrada transformiše dvotrakt u open space sistem i razrađuje mogućnosti različitih površina kancelarija         (neke od mogućnosti navedene su u šemama uz grafičke priloge) Takođe, konstruktivni sklop, organizacija vertikalnih i horizontalnih komunikacija i geometrija osnove su tako projektovani da obezbede maksimalne mogućnosti  organizacije objekta i mogućih promena ili prilagođavanje različitim namenama, od komercijalnih sadržaja preko administrativnih do poslovnih apartmana.

 

O odnosu sa tlom:

 

Osnovni kubus objekta izdiže se iz terena tako što se ulazni prostor projektuje trougaonim atrijumom u depresiji, a sa bočnih strana, uz ulice Mačvansku i Mutapovu, formiraju šlicevi između trotoara i objekta koji istovremeno imaju funkcije osvetljenja i ventiliranja sadržaja u donjim nivoima. Suteren se formira kao posebna etaža, atrijumom povezana sa gornjim delovima objekta, koja nosi poslovno – komercijalne sadržaje, pristupačne iz zone partera, i na taj način čuva zonu prizemlja za visoko komercijalnu potražnju.