Stambeno – poslovni kompleks Aleksa Dundić

Beograd, Srbija

 

Urbanističko – arhitektonsko rešenje

stambenih i stambeno poslovnih objekata

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Siniša Tatalović, dia

Ljuba Jovanović, dia

 

Projektanti:

Marija Miković, M.arh

Danijela Bakić, M.arh

 

Projekat fasade:

Pavle Stamenović, dipl.indž. arh

 

 

Projektovano: 2015.

 

 

Formiranje primarnog koncepta razvoja stambeno-poslovnog kompleksa “Aleksa Dudić“ u Zemunu bazirano je na savremenih principima održivosti kako sa programskog tako i sa energetskog aspekta.  Osnovno polazište definisanja novoplanirane fizičke strukture se zasniva na stavu da je neophodno ostvariti suštinsko usklađivnje planiranih arhitektonskih intervencija sa neposrednim okruženjem kako u filozofskom tako i u materijalnom smislu. U ovom procesu se kontinurirano teži minimiziranju međusobnih uticaja uz istovremeno ostvarenje visokog nivoa komfora i stvranje novog, savremenog arhitektonskog izraza, dajući celom kompleksu prepoznatljivost na nivou šireg okruženja. Bazični koncept projekta, od osnovnih elemenata urbane forme: položaj, veličina, struktura i međusobni odnos objekata, preko njihovog internog sklopa i projektovane materijalizacije koristi principe „zelene arhitekture“ postavljajući odgovarajući osnov za adekvatnu primenu principa energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije.