Trg Maršala Tita

 

Herceg Novi, Crna Gora

 

 

Konkurs za idejno urbanističko i arhitektonsko rešenje

 

 

III nagrada

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Ivan Obradović, dia

 

 

Projektovano: 2006.Trg Maršala Tita u Herceg Novom predstavlja neku vrstu prelazne zone od gradske ulice do pošumljene padine sa pogledom na more. Njegov prostor donekle je već formiran postojećim objektima Pošte i Opštine, kao i morfologijom terena. Autori su koncept zasnovali pre na isticanju postojećih kvaliteta lokacije sa nekoliko prostornih intervencija nego na uvođenju novih formi, trudeći se da očuvaju originalnost i karakter ambijenta jednog primorskog grada.

Formirane su tri ambijentalne celine: ulica, plato i padina sa letnjim auditorijumom i vidikovcem. Nadzemni nivoi predstavljaju transparentnu strukturu koja nije kompaktna oblikovna celina već se sastoji iz niza prostornih iskustava i doživljaja koji vode prolaznike od gradske ulice, kroz komercijalnu zonu do vidikovca i auditorijuma. Jedna od osnovnih namera autorskog tima bila je potpuno očuvanje zelenog fonda kako prema ulici, tako i sa druge strane trga, na padini. Sa strane Njegoševe ulice formiran je lučni pešački i kolski saobraćajni tok, sa zelenim ostrvom preko koga se pristupa trgu sa dve pasarele. Frontalna struktura koja „lebdi“ iznad trga, u koju su smešteni lokali formira ulični front koji trenutno nije kompaktan već potpuno razgrađen, te stoga ne pruža utisak jedinstvene prostorne celine. Ova pasarela dodatno naglašava prilaz trgu i održava kontinuitet ulice.

Komercijalni objekti na trgu u ravni Njegoševe ulice postavljeni su bočno. Trg se nastavlja u vidikovac-terasu sa takozvanom „teleskop tribinom“, odnosno pokretnim auditorijumom koji se po potrebi povlači pretvarajući prostor u letnju pozornicu. Naglešeni su silazi na donji nivo, potpuno u skladu sa karakterom prostora i vizurama na more. Na donjem nivou, sa strane Njegoševe ulice predviđeni su lokali. Autori su izbegli da lokale postave bočno, pre svega da ne bi ugrozili postojeće objekte Opštine i Pošte na ovoj koti. Objekti – lokali i kafe su postavljeni frontalno i povezani pasarelama i rampama, razdvojeni prostorom za parkiranje vozila. Lokali se povlače ispred zgrade Opštine formirajući plato. Frontalni položaj novih struktura ima funkciju da između ostalog vizuelno skrati dužinu zidova postojećih objekata. Položaj kafea koji je orjentisan ka padini dodatno je uslovljen pogledom na more i položajem drveća koje su autori želeli da zaštite.

Trg predstavlja slojevit, nivelisan javni prostor čiji je osnovni karakter nizanje različitih ambijenata i događaja. Ambijent ulice se naglo menja, prolaskom kroz zeleno pešačko ostrvo, u ambijent širokog otvorenog trga. Na suprotnom kraju, komercijalni prostor se pretvara u scenu i vidikovac.

Prostor za parkiranje je predviđen u vidu polunivoa povezanih rampama. Smicanje nivoa za pola spratne visine u podzemnoj garaži je izvedeno da bi se ostvarila tražena dinamika kretanja vozila i kolskog pristupa iz obe ulice.

Autori su pre svega imali za cilj da omoguće korisnicima javnog gradskog prostora bogato prostorno iskustvo i da istaknu lepotu postojećih ambijenata minimalnim intervencijama, koristeći što više potencijal postojeće prirodne i izgrađene strukture.